Chat med osschat_bubblechat_bubble

Vilkår

Her finner du til enhver tids gjeldende vilkår mellom kunde og Vesterålskraft Strøm AS. Generelt gjelder betingelsene i Standard kraftleveringsavtale utarbeidet av Energi Norge og Forbrukertilsynet. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale. Her finner du også angreskjema hvis du vil ange inngått avtale.

Gjeldende kraftleveringsavtale 1.1.2018 mellom privatkunder og Vesterålskraft Strøm AS. I avtalen ligger også vilkårene for tjenesten "Jevn Betaling".

Presiseringer av endringer gjort i kraftleveringsavtalen

Forbrukertilsynet og Energi Norges Standard kraftleveringsavtale gyldig fra 2017

Forsikringsbevis og vilkår Strømforsikring 1.7.2017

Kort beskrivelse: 

  • Forsikringsselskapets ansvar dekker videre ikke ufrivillig arbeidsledighet som varsles i løpet av de 90 første dagene fra forsikringens ikrafttredelsesdato.
  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden
  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden.

Angreskjema

Gjeldende kraftleveringsavtale 1.1.2018 mellom bedriftskunder og Vesterålskraft Strøm AS.